Miljöinvestering för restaurering av igenvuxen betesmark

Själörens samfällighetsförening äger ett område naturmark där målsättningen är att skapa en vacker, inbjudande och tillgängligt miljö, bestående av en symbios av hav, natur och djur.

Som hjälp till att realisera detta mål har Själörens samfällighetsförening ansökt om en miljöinvestering för restaurering av igenvuxen betesmark - inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Kort beskrivning

Området är en igenväxt betesmark som inte hävdats under ett antal år. Områdets karaktär är uppdelat i två delområden, ett i söder som är bevuxet med lövträd med höga och raka stammar och ett större i norr av mer gammal hagkaraktär med en mängd grövre lövträd med vida kronor av framförallt ek, var av en del är döda eller döende. Betsmarken har höga naturvärden och då i första hand knutna till de äldre grövre ekarna och till strandängen.

Hela marken har historiskt sett varit träd och buskbärande men inte i den utsträckningen den är idag. Igenväxtningen består av framför allt av lövsly och busk (mycket björnbär) som uppkommit när en avverkning för ett antal år sedan gjordes. En del av de äldre ekarna står också lite trängda av andra yngre lövträd. Träd- och buskskiktet är variationsrikt med förutom ek också bland annat björnbär, slån, ask, björk, körsbär och vildapel. Marken bär inga spår av produktionshöjande åtgärder (så som tex gödning) utan floran består av en blandning av skuggynnande arter och hävdgynnande arter såsom, ängsyra, smultron, blåklocka, knägräs och andra smalbladiga gräs. Det finns fodervärde spritt på stor del av området.

Målet med restaureringen

Efter restaureringen ska marken vara hävdad träd- och buskbärande bestesmarker med ett variationsrikt busk- och trädskikt där framförallt äldre lövträd och tänkta föryngringsträd skall gynnats och där det är lämpligt friställts, övriga träd och buskar skall till stor del ha spartats i mindre grupper/dungar. Det är framför allt de äldre grövre ekarna som skall gynnas. Solstrålningen till marken skall vara god så att en tät och artrik grässvål har möjlighet att etableras. Med en god tranitionell hävd skall de betesanpassade växter och djur ges förutsättningar att finnas kvar och öka i omfattning.

Bilder

Bobcaten hugger in i taggbuskarna.
Paus efter väl utfört arbete.
Skotaren kör ut fällda träd.
Boende på området stängslar in betesmarken.
Grindar ger allmänheten tillgång till området.
Nyanlända får inspekterar omgivningen.
Barnen gläds åt det nya inslaget i naturen.
Fåren tar en paus i betandet.
Tidig vår i betesmarken.