Om oss

Själörens Samfällighetsförening är en organisation med ansvar för skötsel och underhåll av mark och anläggningar som gemensamt ägs av markägarna. Samfälligheten består av 83 st villatomter, två grönområden samt gatubelysning i och runt området.

För vägarna ansvarar Trummenäs vägars samfällighet.

Samfällighetens arbete leds av styrelsen som utses på årsmötet varje år. Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen, det är därför viktigt att så många som möjligt närvarar.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och högst 5 suppleanter. Mandattiden för ledamot är ett (1) år eller två (2) år och för suppleant ett (1) år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska tre (3) ledamöter väljas på ett (1) år, övriga ledamöter ska väljas på två (2) år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Ordförande
Mats-Peter Krantz
 
 
Ledamot
Mats Larsson
 
 
Ledamot
Ida Hallengren
070-885 77 11
idahallengren@hotmail.com
Ledamot
Christoffer Strömberg
 
 
Ledamot
Eva-Lena Brorsson
 
 
Ledamot
Mats Loftén
 
 
Suppleant
Elin Clarberg
 
 
Suppleant
Dan Westlin
 
 
Fixar med IT
Edvard Falkskär
073-323 70 91
edvard@wee.se