Om oss

Själörens Samfällighetsförening är en organisation med ansvar för skötsel och underhåll av mark och anläggningar som gemensamt ägs av markägarna. Samfälligheten består av 83 st villatomter, två grönområden samt gatubelysning i och runt området.

För vägarna ansvarar Trummenäs vägars samfällighet.

Samfällighetens arbete leds av styrelsen som utses på årsmötet varje år. Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna har bäst möjlighet att påverka vad som händer i föreningen, det är därför viktigt att så många som möjligt närvarar.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och högst 5 suppleanter. Mandattiden för ledamot är ett (1) år eller två (2) år och för suppleant ett (1) år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska tre (3) ledamöter väljas på ett (1) år, övriga ledamöter ska väljas på två (2) år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Ordförande
Linn Walderton
076-612 00 14
linnwalderton@gmail.com
Ledamot
Helen Westlin
070-857 79 12
westlin.helen82@gmail.com
Ledamot
Edvard Falkskär
073-323 70 91
edvard@wee.se
Ledamot
Anna Sverin
 
 
Ledamot
Johnas Mård
070-320 23 49
johnas.mard@gmail.com
Ledamot
Ida Hallengren
 
 
Suppleant
Frida Linehagen
073-320 78 80
fridalinehagen@gmail.com
Suppleant
Joakim Andersson
 
 
Suppleant
Jens Paulrud
072-186 15 03
jpaulrud@hotmail.com